Disclaimer Digital Wizards

Digital Wizards is gevestigd in Amstelveen en bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer: 56317786.

Digital Wizards heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Digital Wizards aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Digital Wizards garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

De informatie op deze website kan op ieder door Digital Wizards gewenst moment worden gewijzigd. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

Digital Wizards kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Digital Wizards garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Digital Wizards op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Digital Wizards aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Digital Wizards de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Digital Wizards. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Digital Wizards  wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Disclaimer.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Digital Wizards geen invloed kan uitoefenen. Digital Wizards draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Digital Wizards, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Digital Wizards.

Digital Wizards

Stroombaan 4
1181 VX Amstelveen
020-3541458
info@digitalwizards.nl

KVK nummer: 56317786
BTW id nummer: NL001807526B15
IBAN: NL72 INGB 0008 6156 22

Logo Footer

Copyright ©2018-2021. Alle rechten voorbehouden – Digital Wizards.