Algemene Voorwaarden Digital Wizards

Digital Wizards (hierna: Digital Wizards) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56317786 en is gevestigd aan Randstad 22 145 (1316 BW) te Almere.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Digital Wizards.
 3. Content creatie: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.
 4. Diensten: de Diensten die Digital Wizards aanbiedt, zijn het ontwikkelen en onderhouden van websites en webshops, het verzorgen van hosting en domeinnaamregistratie en het leveren van online marketing support alsmede advisering op dit gebied.
 5. Dienstverlener: Digital Wizards die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Digital Wizards.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Digital Wizards heeft aangesteld, projecten aan Digital Wizards heeft verleend voor Diensten die door Digital Wizards worden uitgevoerd, of waaraan Digital Wizards een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Digital Wizards, alsmede voorstellen van Digital Wizards voor Diensten die door Digital Wizards aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Digital Wizards waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Digital Wizards, elke Overeenkomst tussen Digital Wizards en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Digital Wizards wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Digital Wizards aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Digital Wizards is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 8. Het is Opdrachtgever verboden op enige wijze werknemers van Digital Wizards of door Digital Wizards ingeschakelde zzp’ers te benaderen betreffende het aangaan van een arbeidsovereenkomst zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Digital Wizards. Inbreuk wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 25.000, – euro (zegge: vijfentwintigduizend euro).
 9. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 10. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Digital Wizards uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Digital Wizards vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 11. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Digital Wizards gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Digital Wizards is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Digital Wizards het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Digital Wizards gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Digital Wizards niet binden. Eventuele afbeeldingen, aanbiedingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Digital Wizards zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital Wizards niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Digital Wizards heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Digital Wizards te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, Whatsapp of andere media.
 2. Digital Wizards is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Digital Wizards wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Digital Wizards wordt toegekend, berust bij de Dienstverlener en niet bij een individuele persoon die met Digital Wizards is verbonden.
 4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Digital Wizards een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde opdracht, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van deze opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Digital Wizards de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
 3. Zowel Opdrachtgever als Digital Wizards kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Digital Wizards ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever alle uit de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst voortvloeiende kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens wanneer Partijen een jaarcontract zijn overeengekomen. Alle uit het jaarcontract voortkomende kosten worden tot het einde van de looptijd van het contract in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Zowel Opdrachtgever als Digital Wizards kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang in geval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Digital Wizards nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Digital Wizards zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is Digital Wizards niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Digital Wizards, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Digital Wizards is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Digital Wizards op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Digital Wizards de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is Digital Wizards gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Digital Wizards kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Digital Wizards de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 7 – Ter beschikking stellen programmatuur

 1. Digital Wizards is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 2. De broncode alsmede de technische documentatie van de website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 3. Indien Digital Wizards op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Digital Wizards conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 4. Digital Wizards is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 5. Digital Wizards heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 6. Digital Wizards zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Digital Wizards Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Digital Wizards Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Digital Wizards is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Digital Wizards gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Digital Wizards verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Digital Wizards niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Digital Wizards is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Digital Wizards verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Digital Wizards voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Digital Wizards kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Digital Wizards gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. In geval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Digital Wizards.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de website van Digital Wizards te beschermen, en de op de website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 9 – Ontwikkelen van wireframes en designs

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een wireframe en design schriftelijk vast te leggen. Digital Wizards kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 3 fases:
  1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een wireframe. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Opdrachtgever heeft twee feedbackrondes om tot de gewenste wireframes te komen.
  2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de wireframes zal een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Digital Wizards zal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden.
  Na goedkeuring van een dergelijk design kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. De designs worden vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Digital Wizards bepaald. Opdrachtgever is verplicht de wireframes of designs te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen.
  Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
  3.Fase III: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase II, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. Conform Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.

 3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Digital Wizards en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Digital Wizards wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 10 – Content creatie

 1. Digital Wizards kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creatie al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal Digital Wizards schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Content creatie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Digital Wizards die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Digital Wizards hanteert. Digital Wizards heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
 4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Digital Wizards genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. Digital Wizards zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
 5. Digital Wizards kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Digital Wizards een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 6. Het auteursrecht op de werken van Digital Wizards berust uitsluitend bij Digital Wizards, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Digital Wizards in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Digital Wizards is artikel 25 Auteurswet van toepassing.
 7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Digital Wizards waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Digital Wizards kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Digital Wizards nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 11 – Ontwikkeling website

 1. Digital Wizards kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Digital Wizards de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Digital Wizards is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd.
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 6. De door Digital Wizards ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Digital Wizards. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Digital Wizards, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Digital Wizards zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Digital Wizards.
 8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Digital Wizards verplicht om door Digital Wizards verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode van vier weken. Indien Digital Wizards wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Digital Wizards gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging en het betalen van opstartkosten aan Digital Wizards voor het opnieuw opstarten van het project.
 10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 12 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Digital Wizards of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Digital Wizards recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Digital Wizards aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Digital Wizards bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Digital Wizards gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Digital Wizards spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Digital Wizards.
 5. Digital Wizards spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. Digital Wizards heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs-websites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Digital Wizards zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 8. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website.

Artikel 13 – Garanties

 1. Digital Wizards voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de eventueel overeengekomen garantietermijn staat Digital Wizards in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Digital Wizards gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Digital Wizards gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Digital Wizards staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. In geval zich eventuele fouten en of/onderbrekingen voordoen zal Digital Wizards zich inspannen om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op het gedeelte van de website wat door Digital Wizards zelf is ontwikkeld en zullen enkel hersteld worden indien de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Digital Wizards is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Digital Wizards ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Nadat Opdrachtgever gedurende de looptijd van het project diverse feedbackrondes heeft gehad, accepteert Opdrachtgever na oplevering van het geheel de website ‘As is’. Behoudens aantoonbare gebreken accepteert Opdrachtgever daarmee de website in de staat zoals deze door Digital Wizards wordt opgeleverd.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Digital Wizards te melden op een wijze dat Digital Wizards in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Digital Wizards een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Digital Wizards is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Digital Wizards naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Digital Wizards verstrekte inlichtingen.
 8. Digital Wizards is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 9. Aansprakelijkheid van Digital Wizards voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Digital Wizards is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Digital Wizards die zonder uitdrukkelijke toestemming van Digital Wizards heeft plaatsgevonden.
 10. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Digital Wizards niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 11. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 14 – Gebruik en onderhoud website

 1. Digital Wizards stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Indien overgekomen, zal Digital Wizards onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Digital Wizards onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Digital Wizards, waarna Digital Wizards Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Digital Wizards gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Digital Wizards.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Digital Wizards, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is Digital Wizards bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. In geval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Digital Wizards gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Digital Wizards zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

Artikel 15 – Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Digital Wizards het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Digital Wizards beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Digital Wizards gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. Digital Wizards komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen in geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Digital Wizards het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die Digital Wizards kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Digital Wizards is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 8. Digital Wizards kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Digital Wizards bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. In geval van extreem veel dataverkeer is Digital Wizards gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Digital Wizards.
 10. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.
 11. Digital Wizards kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Digital Wizards bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Domeinnaamregistratie

 1. Digital Wizards biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Digital Wizards heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Digital Wizards niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Digital Wizards. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
 3. Opdrachtgever is Digital Wizards een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Digital Wizards als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Digital Wizards zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 17 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Digital Wizards of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Digital Wizards gerechtigd om dat deel van dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Digital Wizards zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Digital Wizards. In geen geval is Digital Wizards aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 18 – SEA en marketing

 1. Digital Wizards garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketingdiensten. Digital Wizards past slechts een strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Digital Wizards hierover toezeggingen doen doch zal Digital Wizards zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen of om een bepaalde winstgevendheid te genereren.
 2. Indien Digital Wizards ten behoeve van Opdrachtgever SEA (zoekmachine adverteren) of andere marketingdiensten opzet, wordt het budget door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 3. Binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid is Digital Wizards gerechtigd het vooraf vastgestelde budget (door Opdrachtgever) te overschrijden. Derhalve is Digital Wizards niet aansprakelijk voor inkomensverlies aan de zijde van Opdrachtgever mits het inkomensverlies van Opdrachtgever niet disproportioneel is.
 4. Alle campagnes ontwikkeld door Digital Wizards blijven eigendom van Digital Wizards en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.
 5. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder zoekmachines zoals Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Digital Wizards. Digital Wizards zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 6. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de marketingdienst of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Digital Wizards te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Digital Wizards zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van Digital Wizards.
 7. Digital Wizards is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt, in een zogenoemde shadowban terechtkomt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

Artikel 19 – SEO

 1. De SEO diensten zien zowel op on-page (op de website) als off-page SEO waarbij Digital Wizards streeft naar een optimale balans ten behoeve van Opdrachtgever. In verband met het opzetten en uitwerken van SEO, en vervolgens de implementatie ervan, dient Opdrachtgever rekening te houden met een redelijke termijn alvorens enige verandering merkbaar kan worden.
 2. Digital Wizards kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Digital Wizards hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Digital Wizards is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Digital Wizards gehanteerde aanpak en de door Digital Wizards opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Digital Wizards te maken.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever zelf teksten aanlevert, kan Digital Wizards deze herschrijven volgens haar eigen richtlijnen.
 4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Digital Wizards uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

Artikel 20 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Digital Wizards is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Digital Wizards de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 21 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
 2. Digital Wizards voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar dient Opdrachtgever de betaling hiervan per kwartaal vooraf te voldoen.
 4. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een project, dient Opdrachtgever de betaling hiervan maandelijks te voldoen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden en de kosten voor externe tools, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Digital Wizards haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Digital Wizards is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Digital Wizards.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22 – Incassobeleid

 1. Alle door Digital Wizards gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Digital Wizards zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Digital Wizards meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Digital Wizards gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Digital Wizards de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Digital Wizards verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Digital Wizards tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Digital Wizards op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Digital Wizards is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Digital Wizards zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 24 – Opschorting

 1. Digital Wizards heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Digital Wizards is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Digital Wizards is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 Artikel 25 – Overmacht

 1. Digital Wizards is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Digital Wizards wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Digital Wizards, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Digital Wizards zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Digital Wizards buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Digital Wizards bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 26 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Digital Wizards, is Digital Wizards uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Digital Wizards binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Digital Wizards deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Digital Wizards in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Digital Wizards leidt tot aansprakelijkheid van Digital Wizards, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Digital Wizards. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Digital Wizards is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Digital Wizards geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
 4. Digital Wizards is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Digital Wizards is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Aansprakelijkheid van Digital Wizards voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Digital Wizards is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Digital Wizards die zonder uitdrukkelijke toestemming van Digital Wizards heeft plaatsgevonden.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Digital Wizards aansprakelijk.
 8. Digital Wizards staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Digital Wizards verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Digital Wizards geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Digital Wizards.
 11. Enige door Digital Wizards opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Digital Wizards.
 12. De inhoud van het opgeleverde advies van Digital Wizards is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Digital Wizards opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Digital Wizards. Digital Wizards is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Digital Wizards nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde.
  Digital Wizards kan tevens nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het verwerken van resultaten van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Digital Wizards haar eigen advies.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Digital Wizards vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Digital Wizards. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Digital Wizards dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Digital Wizards eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 27 – Geheimhouding

 1. Digital Wizards en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door Digital Wizards worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Digital Wizards daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien Digital Wizards op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Digital Wizards zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Digital Wizards niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Digital Wizards en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 5. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de tussen Partijen overeengekomen geheimhoudingsplicht, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000, – euro (zegge: tienduizend euro).

Artikel 28 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Digital Wizards, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Digital Wizards, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Digital Wizards.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Digital Wizards rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Wizards en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Digital Wizards opgeleverde zaken, dient Digital Wizards expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Digital Wizards rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Digital Wizards.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Digital Wizards onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Digital Wizards, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 29 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Digital Wizards verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Digital Wizards voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Digital Wizards opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, website of informatiedragers aan Digital Wizards verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 30 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Digital Wizards of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@digitalwizards.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Digital Wizards de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Digital Wizards zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 31 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Digital Wizards en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Digital Wizards kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Digital Wizards en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amstelveen, 29 november 2021.

Copyright ©2018-2024. Alle rechten voorbehouden – Digital Wizards.

Jouw gegevens